Chính sách bảo mật

1. Việc sử dụng Thông tin cá nhân được thu thập từ (‘http://www.fourthblockchain.org/’ hoặc‘ SOOM CLASSIC’) sẽ được sử dụng cho các mục đích sau và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sau:

- để xác nhận người dùng có ý định đăng ký, xác minh danh tính người dùng khi cung cấp dịch vụ, duy trì và quản lý thành viên, để mua và thanh toán sản phẩm hoặc dịch vụ, để giao và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, v.v.


2. Thời gian xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân

①(http://www.fourthblockchain.org/ hoặc ‘SOOM CLASSIC,) xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân trong khoảng thời gian được chủ thể thông tin đồng ý khi thông tin được thu thập hoặc theo khoảng thời gian được quy định bởi luật pháp.

② Thời gian xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân cụ thể như sau:
☞Chúng tôi chỉ định thời gian lưu giữ, các đạo luật liên quan và căn cứ để xử lý thông tin cá nhân như ví dụ dưới đây.
(Ví dụ) - Đăng ký và quản lý người dùng: Cho đến khi hợp đồng dịch vụ hoặc thành viên hủy bỏ, nhưng nếu mối quan hệ liên kết/ khoản vay vẫn còn thì sẽ tồn tại cho đến khi mối quan hệ liên kết / khoản vay được giải quyết.
- Hồ sơ cung cấp hợp đồng, rút tiền thuê bao, thanh toán, hàng hóa, v.v. trong thương mại điện tử: 5 năm


3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ thể thông tin, đại diện pháp luật và phương thức thực hiện, các quyền mà người dùng có thể thực hiện sau đây dưới dạng chủ thể thông tin cá nhân.

①Chủ thể thông tin có thể thực hiện các quyền sau liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân đối với SOOM CLASSIC (‘http://www.fourthblockchain.org/’ hoặc‘ SOOM CLASSIC’)
1. Yêu cầu đọc thông tin cá nhân
2. Yêu cầu sửa nếu có lỗi, v.v.
3. Yêu cầu xóa
4. Yêu cầu ngừng xử lý


4. Yêu cầu danh sách các mục thông tin cá nhân đang được xử lý

①('http://www.fourthblockchain.org/' hoặc 'SOOM CLASSIC') thu thập thông tin cá nhân sau đây.
- Các mục bắt buộc: địa chỉ email, số điện thoại di động, địa chỉ nhà, số điện thoại nhà, mật khẩu, ID đăng nhập, giới tính, ngày sinh, tên, hồ sơ sử dụng dịch vụ, nhật ký truy cập, cookie, thông tin IP truy cập, hồ sơ thanh toán.


5. Phá hủy thông tin cá nhân Theo quy định, ('SOOM CLASSIC') phá hủy thông tin cá nhân ngay lập tức khi đạt được mục đích của quá trình xử lý thông tin cá nhân. Thủ tục phá hủy, khoảng thời gian và phương pháp như sau.

- Thủ tục tiêu hủy
Thông tin được nhập bởi người dùng được chuyển đến cơ sở dữ liệu riêng (tài liệu riêng trong trường hợp giấy) sau khi đã đạt được mục đích sử dụng sẽ được lưu trữ trong một thời gian nhất định hoặc bị hủy ngay lập tức theo chính sách của công ty và các đạo luật liên quan khác. Tại thời điểm này, thông tin cá nhân được chuyển đến cơ sở dữ liệu sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác trừ trường hợp của pháp luật.

- Thời gian phá hủy
Thông tin cá nhân của người dùng sẽ bị hủy trong vòng năm ngày kể từ ngày kết thúc thời gian lưu giữ hoặc trong vòng năm ngày kể từ ngày thông tin cá nhân được coi là không cần thiết, vì lý do như đạt được mục đích sử dụng, ngừng cung cấp của dịch vụ, chấm dứt kinh doanh.


6. Thông tin về Cài đặt, Vận hành và Từ chối Thiết bị Thu thập Thông tin Cá nhân Tự động

① SOOM CLASSIC sử dụng ‘cookie, để lưu trữ và truy xuất thông tin để cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh riêng lẻ.

② Cookie là một lượng nhỏ thông tin mà máy chủ (http), chạy trang web gửi đến trình duyệt máy tính của người dùng và cũng có thể được lưu trữ trên đĩa cứng của người dùng. A. Mục đích sử dụng Cookie: Để cung cấp thông tin tối ưu cho người dùng bằng cách xác định lịch sử duyệt web, cách sử dụng, từ khóa tìm kiếm phổ biến, truy cập bảo mật, v.v. B. Cài đặt, vận hành và từ chối cookie: Bằng cách sử dụng Công cụ> Tùy chọn Internet> Cài đặt menu riêng tư ở đầu trình duyệt web, người dùng có thể từ chối cookie được lưu. C. Nếu người dùng từ chối lưu cookie, có thể khó sử dụng các dịch vụ tùy chỉnh.


7. Giám đốc bảo mật và những người chịu trách nhiệm

① SOOM CLASSIC ('http://www.fourthblockchain.org/' hoặc 'SOOM CLASSIC’) đã chỉ định những người sau đây là Giám đốc bảo mật và Giám đốc thông tin cá nhân, người sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các công việc liên quan đến thông tin cá nhân, chịu trách nhiệm trả lời các câu hỏi của người dùng liên quan đến thông tin cá nhân, giải quyết mọi khiếu nại liên quan và giảm bớt thiệt hại.
▶ Người phụ trách chính sách bảo mật
Tên đầy đủ: Ki eob, Park
Chức vụ: CEO
Cấp bậc: Chủ tịch
Liên hệ: 070-4719-6534, info@soomblockchain.org
031-628-5335
※ Liên hệ của bạn sẽ được chuyển đến bộ phận riêng tư.
▶ Bộ phận riêng tư
Tên bộ phận: R&D
Giám đốc: Yeong uk, Son
Liên hệ: 070-4719-6534, younguk0825@soompay.net,
031-628-5335

②Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại hoặc câu hỏi nào liên quan đến bồi thường, v.v. trong khi sử dụng các dịch vụ hoặc kinh doanh của SOOM CLASSIC (http://www.fourthblockchain.org/, được gọi là 'SOOM CLASSIC'), bạn có thể liên hệ với người phụ trách hoặc bộ phận phụ trách của chính sách bảo mật. SOOM CLASSIC sẽ trả lời bạn tại chỗ.


8. Những thay đổi về chính sách bảo mật

①Chính sách bảo mật này hoạt động kể từ ngày thực thi. Nếu có bổ sung, xóa hoặc sửa chính sách bảo mật, thay đổi sẽ được thông báo bảy ngày trước khi thực thi các thay đổi.


9. Theo Điều 29 của Đạo luật quyền riêng tư, SOOM CLASSIC thực hiện các biện pháp kỹ thuật / hành chính và vật lý cần thiết để tăng cường bảo mật như sau:

1. Thực hiện tự kiểm toán thường xuyên
Để tăng cường bảo mật liên quan đến thông tin cá nhân, chúng tôi tiến hành tự kiểm toán một cách thường xuyên (mỗi quý một lần).

2. Tối thiểu hóa người phụ trách quản lý thông tin cá nhân và giáo dục
SOOM CLASSIC chỉ định các nhân viên quản lý thông tin cá nhân và giảm thiểu số lượng người phụ trách thông tin cá nhân.

3. Thiết lập và thực hiện kế hoạch quản lý nội bộ
Để quản lý thông tin cá nhân một cách an toàn, SOOM CLASSIC phát triển và thực hiện kế hoạch quản lý nội bộ.

4. Các biện pháp kỹ thuật chống hack, v.v.
Để ngăn chặn rò rỉ thông tin cá nhân và thiệt hại do hack hoặc vi-rút máy tính, <SOOM CLASSIC> (‘SOOM CLASSIC,) cài đặt các chương trình bảo mật, cập nhật và kiểm tra thường xuyên. Ngoài ra SOOM CLASSIC cài đặt các hệ thống trong khu vực kiểm soát quyền truy cập từ thế giới bên ngoài, giám sát về mặt kỹ thuật và vật lý cũng như ngăn chặn hack và virus từ bên ngoài.

5. Mã hóa thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân và mật khẩu của người dùng được mã hóa, lưu trữ và quản lý để chỉ chủ thể thông tin có thể biết. Đối với dữ liệu quan trọng, các biện pháp bảo mật bổ sung được sử dụng như mã hóa hoặc khóa tệp.

6. Lưu trữ hồ sơ truy cập và ngăn chặn giả mạo
Hồ sơ truy cập vào hệ thống xử lý thông tin cá nhân được lưu giữ và quản lý ít nhất 6 tháng. Ngoài ra chức năng bảo mật được sử dụng để ngăn chặn giả mạo, hack.

7. Hạn chế truy cập thông tin cá nhân
SOOM CLASSIC thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát quyền truy cập vào thông tin cá nhân thông qua việc cấp, thay đổi, hủy quyền truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý thông tin cá nhân. Ngoài ra, truy cập trái phép từ bên ngoài được kiểm soát bằng hệ thống phát hiện xâm nhập.

8. Sử dụng khóa để bảo mật tài liệu
Tài liệu và thiết bị lưu trữ phụ trợ chứa thông tin cá nhân được lưu trữ ở một vị trí an toàn với chức năng khóa.

9. Hạn chế truy cập từ người trái phép
SOOM CLASSIC thiết lập và vận hành quy trình kiểm soát truy cập cho một thiết bị lưu trữ vật lý riêng biệt nơi lưu trữ thông tin cá nhân.