SOOM 4th Blockchain Ecosystem

Ứng dụng tiềm năng vô hạn của Blockchain vào cuộc sống của bạn

SOOM SMART WATCH

SOOMTECH's innovative consensus algorithms make SMC Token mining possible on mobile devices.

SOOM Watch is the first watch that enables cryptocurrency mining.

4th Blockchain Ecosystem

Blockchain 4.0 là nền tảng được phát triển bởi SOOM TECH. Dự kiến trong tương lai công nghệ này sẽ được hỗ trợ trên cả môi trường di động với mục tiêu tích hợp Blockchain vào đời sống thực.

SOOM TECH được thành lập tại Singparore và quản lý bởi SOOM Foundation - một tổ chức phi lợi nhuận thành lập ở Thụy Sĩ với mục đích thúc đẩy sự phát triển của công nghệ Blockchain.

4th Blockchain Technology

Thuật toán đồng thuận sáng tạo của SOOM TECH được gọi là Proof-of-Group-Stake, nó không chỉ cho phép khai thác trên môi trường di động mà còn cho phép phát triển các ứng dụng điện thoại thông minh với các tính năng đa dạng dựa trên nền tảng Blockchain an toàn và thiết thực.

BaaS Platform

SOOM TECH sẽ cung cấp giải pháp mang tính toàn diện cho các doanh nghiệp muốn tích hợp công nghệ Blockchain vào hoạt động kinh doanh dịch vụ của họ. Bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến BaaS, SOOM TECH cũng sẽ cung cấp các nguồn lực cần thiết để mở rộng nền tảng.

Initial Token & Coin Offering

4th Blockchain Network's native coin is called Fourth Coin.

Initial Fourth Coin allocation

Initial Fourth Token allocation

SMC Wallet

"SOOM CLASSIC Token Wallet" is a private wallet where SMC Token holders can trade with each others. Using SMC Wallet which is based on Ethereum, SMC Holders can send, receive SMC tokens, view transaction history, check recovery phrase, and use community services, etc. Enjoy state of the art technology with one simple wallet!

Road Map

 • 2017

 • 2017, 11

  SOOM Foundation Establishment

 • 2017, 12

  SOOM wallet Update

 • 2018

 • 2018, 06

  1st World Blockchain Technology Forum(Beijing)
  IBTA(International Blockchain Technology Association) Establishment
  Partnership with PayRoute(Japan) for Mobile paymnet development

 • 2018, 08

  Listing on IDCM exchange platform

 • 2018, 10

  Listing on Bitforex exchange platform

 • 2018, 12

  Partnership with Pay Route (Japan) for automatic payment system in taxi
  Development and demonstration of mobile payment module in coffee vending machines with Gramedis company

 • 2019

 • 2019, 04

  4th Blockchain technology development
  SMC wallet Update

 • 2019, 05

  4th Blockchain technology demonstration for People's Bank of China
  Pre-order of SOOM SMART WATCH

 • 2019, 06

  2nd World Blockchain Technology Forum(Beijing)
  Release of 4th Blockchain technology and source code

 • 2019, 07

  SOOM SMART WATCH h/w development

 • 2019, 12

  Release of SOOM SMART WATCH

Partners

Contact Us

View purchase history

Cancel Confirm

View purchase history

name 홍길동

e-mail test!@soompay.net
wechat (option) -
contact number +82-010-3223-4796
SMC wallet address
(my account)
Install wallet

SMC Wallet should be installed in order to receive SMC Token

payment methods 계약금 + 잔금
payment methods 위쳇페이
Total amount 550¥
Wechat pay nickname @
in progress 계약금 입금 대기중
Ethereum
Copy
in progress 계약금 입금 대기중
Alipay

QR코드 스캔후 결제해 주세요

in progress 계약금 입금 대기중
Wechat pay

QR코드 스캔후 결제해 주세요

in progress 계약금 입금 대기중
Union pay
in progress 계약금 입금 대기중
USD 결제 : 국민은행
Copy
Cancel Confirm